Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

10:50 15-01-2024

HNP - Sáng 12/1, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023

 

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng cụ thể, sâu sát, quyết liệt
 
Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2023, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã tập trung đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng cụ thể, sâu sát, quyết liệt, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả giải quyết công việc, nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố trong việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cải cách hành chính; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. 
 
Các đại biểu dự Hội nghị
 
Cùng với đó, quan tâm đổi mới nội dung, tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ban hành Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ” triển khai tới 596 chi bộ. Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch để triển khai, tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị; chỉ đạo đồng loạt các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung này. Theo đó, trong năm đã tổ chức Hội nghị Tọa đàm “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong cán bộ, đảng viên Khối các cơ quan thành phố Hà Nội”. Trong công tác dân vận, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc; Tổ chức Lớp tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho hơn 180 đồng chí; chỉ đạo xây dựng mô hình “Dân vận khéo” theo 03 cấp (Thành phố, Đảng bộ Khối và cấp cơ sở). 
 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp; rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc. Làm việc với 15 cấp ủy về kết quả công tác xây dựng đảng, việc thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm và kiểm điểm sâu năm 2022, đặc biệt tập trung vào các đơn vị có đơn thư, khiếu nại, tố cáo để chỉ đạo giải quyết. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”; Kế hoạch số 99-KH/ĐUK, ngày 15/9/2023 về triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”...
 
Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, chú trọng. Kịp thời quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập 04 đoàn kiểm tra đối với 10 cấp ủy và 04 đồng chí Bí thư cấp ủy; 03 đoàn giám sát đối với 08 cấp ủy và 07 đồng chí Bí thư cấp ủy (Nội dung kiểm tra, giám sát toàn diện về thực hiện công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chức trách nhiệm vụ được giao, đặc biệt giám sát việc thực hiện các kết luận của các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Khối); tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 Chi bộ và 02 đồng chí Bí thư chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở trong việc xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025... 
 
Bên cạnh đó cũng đã đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Tiếp tục đổi mới phương pháp vận động, tập hợp quần chúng; quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, động viên cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; làm tốt công tác phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo...
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023
 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong xử lý công việc
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, đánh giá cao kết quả triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố.
 
Nhấn mạnh năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và chuẩn bị cho công tác chỉ đạo đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030... Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Trước hết, Đảng ủy Khối cần tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp tục nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; thực hiện quyết liệt việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023.
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối cần tập trung triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy thuộc Đảng bộ Thành phố; Quy chế phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình và chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là triển khai quyết liệt Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong xử lý công việc; xây dựng hệ thống chính trị Thành phố tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả. Toàn Đảng bộ triển khai thực hiện các phong trào thi đua thiết thực chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô, 70 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát thực với cơ sở; phát huy mạnh mẽ vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội trong khối; tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan đơn vị với các tổ chức chính trị - xã hội nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.
 
Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn khẳng định sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nhân lên tình yêu Hà Nội và sự cống hiến của cán bộ, công chức, phát động các phong trào thi đua thiết thực để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2024.
 
Tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Phạm Thị Nguyên Hạnh thay mặt Thường trực Đảng ủy Khối đã phát động thi đua trong toàn Đảng bộ Khối chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 70 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội (10/10/1954-10/10-2024). Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Thành ủy và lãnh đạo Đảng ủy Khối đã biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc thuộc Đảng bộ Khối và các TCCS Đảng trong công tác xây dựng Đảng năm 2023: Trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố cho 12 TCCS Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023, 17 tập thể Ủy ban Kiểm tra có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra giám sát năm 2023, 13 tập thể có mô hình và 3 cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023.

Theo hanoi.gov.vn