Tấm gương sáng, mẫu mực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô noi theo

14:37 21-05-2024

HNP - Đồng chí Đào Duy Tùng sinh ngày 20/5/1924 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nôi. Truyền thống yêu nước cách mạng của quê hương và gia đình đã hun đúc ngọn lửa nhiệt tình cách mạng cháy bỏng và tác động sâu sắc đến nhận thức tư tưởng của đồng chí Đào Duy Tùng.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự lễ khánh thành Trường Tiểu học Đào Duy Tùng tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh

 

Trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, đồng chí Đào Duy Tùng đã nêu một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng; trưởng thành từ phong trào quần chúng ở cơ sở, lần lượt qua các cương vị lãnh đạo từ huyện, tỉnh đến cấp lãnh đạo cao cấp của Đảng là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tự hào và noi gương đồng chí Đào Duy Tùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội quyết tâm, phấn đấu xây dựng, phát triển Thủ đô trở thành thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
 
Người con ưu tú của Thủ đô Hà Nội
 
Với vị trí địa lý giao thông thuận lợi nằm sát trung tâm Hà Nội, nhân dân Đông Anh có truyền thống yêu nước, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Những năm 1940-1941, khi phong trào cách mạng trong nước bị địch khủng bố dữ dội, nhiều cơ quan trung ương, xứ ủy bị địch đánh phá, cán bộ lãnh đạo bị địch bắt tù đày, giết hại. Việc bảo vệ lực lượng cán bộ, đảng viên, cơ quan đầu não của Đảng và duy trì sự lãnh đạo liên tục của Đảng được đặt ra cấp bách. Cuối năm 1941, Trung ương quyết định lấy một phần các tỉnh Phúc Yên, Bắc Ninh, Hà Đông, khu vực ngoại thành Hà Nội để xây dựng An toàn khu chính thức của Trung ương (gọi là ATK1), huyện Đông Anh nằm trong ATK1, do Đội công tác trung ương phụ trách.
 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 bùng nổ, đồng chí Đào Duy Tùng đã lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giành chính quyền ở xã. Sau khi giành thắng lợi, chính quyền xã được thành lập tháng 9/1945, đồng chí được kết nạp Đảng và là đảng viên đầu tiên của xã Cổ Loa. Cuối năm 1945, Chi bộ xã Cổ Loa được thành lập, đồng chí Đào Duy Tùng được cử làm Bí thư Chi bộ. Trên cương vị Bí thư Chi bộ, đồng chí Đào Duy Tùng đã lãnh đạo nhân dân xã Cổ Loa xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng.
 
Sau ngày miền Nam giải phóng (30/4/1975), trong 10 năm đầu khi cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1976-1986), hậu quả chiến tranh chưa giải quyết được, đất nước bị cấm vận ngặt nghèo. Đồng chí Đào Duy Tùng luôn luôn tìm tòi, sáng tạo những nhân tố mới và là một trong những người tham gia đổi mới từ những năm 1980, cùng với các lần “khoán thử” ở Vĩnh Phúc, Hải Phòng; khoán 100 ngày 13/01/1981, khoán 10 ngày 05/4/1988 trong nông nghiệp...
 
Đồng chí đã cùng tập thể các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, dành nhiều thời gian xuống cơ sở, tiếp xúc với Nhân dân, lắng nghe, trân trọng mọi ý kiến đóng góp để chắt lọc cái đúng, cái hay, góp sức vào việc xây dựng và phát triển đường lối, chính sách của Đảng, đặc biệt là đóng góp vào việc hình thành lý luận đường lối đổi mới của Đảng. Đồng chí đã góp phần xây dựng bản “Kết luận của Bộ Chính trị (khóa V) đối với một số vấn đề thuộc quan điểm kinh tế”. Nội dung của bản kết luận này được đưa vào Báo cáo chính trị tại Đại hội VI của Đảng, đánh dấu sự đổi mới rất căn bản về tư duy kinh tế của Đảng.
 
Đồng chí Đào Duy Tùng đã có nhiều công trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần làm sáng tỏ lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của đồng chí có ý nghĩa rộng lớn hơn, đó là góp phần tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, phát triển và hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng.
 
Tự hào và noi gương đồng chí Đào Duy Tùng
 
Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến cho cách mạng, cho Nhân dân của đồng chí Đào Duy Tùng là rất to lớn và vẻ vang. Phẩm chất chính trị, tư duy khoa học, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của đồng chí Đào Duy Tùng; tác phong dân chủ, quần chúng của một đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng; sự gương mẫu, tình cảm của đồng chí đối với gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp là tấm gương sáng, mẫu mực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô noi theo. Đảng bộ và nhân dân Hà Nội tự hào vì có đồng chí Đào Duy Tùng, người con ưu tú của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng.
 
Phát huy truyền thống Thủ đô Anh hùng, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội tự hào và noi gương đồng chí Đào Duy Tùng, đã vượt qua khó khăn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh, thống nhất đất nước. Đảng bộ Thủ đô đã vận dụng, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và luôn phát huy tốt trong các thời kỳ cách mạng, mang lại những kết quả quan trọng, đặc biệt trong thời kỳ Hà Nội cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
 
Gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Thủ đô Hà Nội đạt được thành tựu to lớn, kinh tế tăng trưởng liên tục với tốc độ khá cao, theo hướng bền vững. Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô.
 
Đặc biệt, năm 2023, thành phố đã tập trung triển khai nhiều nội dung công việc quan trọng có tính chiến lược để cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động tiêu cực từ diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới cũng như những yếu tố bất lợi từ kinh tế trong nước.
 
Với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, quyết liệt, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố đã phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ trọng tâm.
 
Năm 2023, thành phố đã thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; tích cực tháo gỡ vướng mắc cho các dự án chậm triển khai; nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, qua đó đạt được những kết quả tương đối toàn diện và tích cực.
 
Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch. GRDP năm 2023 tăng 6,27%, cao hơn bình quân chung của cả nước là 5,05%; GRDP bình quân đầu người đạt 151,1 triệu đồng/năm (cả nước là 101,9 triệu đồng/người/năm); cơ cấu GRDP chuyển biến tích cực, đúng hướng (năm 2023, khu vực dịch vụ chiếm 64,06%); thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 2,91 tỷ USD, tăng 64%; khách du lịch đến Hà Nội đạt 24 triệu lượt (20 triệu lượt khách nội địa và 4 triệu lượt khách quốc tế), vượt mục tiêu đề ra (22 triệu lượt khách)... Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 410,51 nghìn tỷ đồng, vượt 16,3% dự toán, tăng 23% so với thực hiện năm 2022; trong đó, thu nội địa đạt 381,38 nghìn tỷ đồng, chiếm 92,9% (cao nhất cả nước).
 
Nói về đồng chí Đào Duy Tùng, đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng viết: Đồng chí Đào Duy Tùng - một con người khiêm nhường, giản dị, đạm bạc, trung thực, song lại chứa một trái tim sâu nặng nghĩa tình, một bộ óc có tầm cao trí tuệ, luôn sống động, hướng về sự nghiệp chung của dân, của Đảng, là nhà lãnh đạo liêm khiết, con người đổi mới của Đảng.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá về đồng chí Đào Duy Tùng: “Đồng chí sống giản dị, nói giản dị nhưng chứa đựng một hàm lượng trí tuệ cao và ẩn chứa một quan điểm rất sâu sắc, rất tình cảm đối với dân tộc và đất nước”.
 
Ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí Đào Duy Tùng, Đảng, Nhà nước đã tặng đồng chí Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương cao quý khác. Tên đồng chí được đặt cho một con đường và ngôi trường tiểu học ở chính mảnh đất quê hương Đông Anh để tưởng nhớ đến một con người cả cuộc đời tận tụy cống hiến cho quê hương, đất nước bằng trí tuệ, tâm huyết và tài năng của mình. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội mãi tự hào, ghi nhớ công lao, cống hiến to lớn, sự quan tâm của đồng chí và quyết tâm, phấn đấu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Theo hanoi.gov.vn