Thông qua Nghị quyết bổ sung dịch vụ liên quan đến chữa cháy vào danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

15:21 15-05-2024

HNP - Sáng 15/5, tại kỳ họp thứ mười sáu, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết ban hành bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong trình bày Tờ trình tại Kỳ họp

 

Theo Nghị quyết, HĐND thành phố Hà Nội thống nhất ban hành bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm 1 dịch vụ “Công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế hệ thống cấp nước chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
 
Danh mục sản phẩm, dịch vụ công khác sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.
 
Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết 
 
Việc bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công với nội dung “Công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế hệ thống cấp nước chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội” giúp đảm bảo khả năng vận hành, khai thác sử dụng hệ trụ cứu hỏa, bể chứa nước cứu hỏa, hồ thu nước cứu hỏa giúp các cơ quan quản lý lựa chọn đơn vị sự nghiệp công cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.
 
HĐND Thành phố giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định; chỉ đạo rà soát, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực xây dựng; tổ chức triển khai các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực đảm bảo không trùng lặp hạng mục, nội dung công việc, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Theo hanoi.gov.vn