Thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 02/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời

15:18 15-05-2024

HNP - Sáng 15/5, tại Kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua việc ban hành Nghị quyết "Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách Nhà nước của thành phố Hà Nội".

Quang cảnh kỳ họp

 

Theo Tờ trình của UBND Thành phố, ngày 01/02/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 538/BGDĐT-KHTC về việc lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT. Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Do vậy chưa có căn cứ pháp lý để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật làm căn cứ xây dựng giá dịch vụ giáo dục, đào tạo.
 
Đối với 296 cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố đang thực hiện thí điểm đặt hàng năm học 2023-2024 nếu được tiếp tục đặt hàng năm học 2024-2025, 100% đơn vị sẽ được nâng mức tự chủ từ đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên lên mức là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên trong năm 2024.
 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương trình bày Tờ trình tại Kỳ họp
 
Xuất phát từ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên, để tiếp tục triển khai thí điểm đặt hàng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố trong năm học 2024-2025, việc ban hành Nghị quyết "Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách Nhà nước của thành phố Hà Nội" là cần thiết.
 
Về nội dung UBND Thành phố trình, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố cơ bản thống nhất với đề xuất của UBND Thành phố tại Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 08/5/2024.
 
Phó ban Văn hóa Xã hội HĐND Thành phố Nguyễn Quang Thắng trình bày báo cáo thẩm tra
 
Cụ thể, kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách Nhà nước của thành phố Hà Nội để áp dụng cho năm học 2024-2025.
 
Trường hợp Chính phủ ban hành chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp dẫn đến có biến động giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách Nhà nước của thành phố Hà Nội đã được quy định tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND (do giá dịch vụ được xây dựng căn cứ theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng), UBND Thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan xác định mức giá cụ thể bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí tiền lương theo quy định của Chính phủ trình HĐND Thành phố phê duyệt.

Theo hanoi.gov.vn